O nas / RODO

 

 

Firma "DAWMAC" rozpoczęła działalność w 2007 roku. Zajmujemy się sprzedażą felg aluminiowych oraz opon do aut osobowych / 4x4.
Przez cały okres Naszej działalności staramy się na jak najwyższym poziomie zaspokajać potrzeby klientów.

 

Specjalizujemy się w felgach oraz oponach od 16'' do 22''. Na stanie posiadamy około 8000 szt felg. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem takich firm jak: ISPIRI, OEMS, VEEMANN, CADES, ZITO, ROHANA, FERRADA, ROTIFORM, AXE, CALIBRE, KESKIN, JAPAN RACING.

Zawsze staramy się stanąć na wysokości zadania jeśli chodzi o pomoc w doborze felg do Państwa auta.

 

 

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

RODO

 

DAWMAC jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych DAWMAC, z siedziba ul. Wojska Polskiego 29/31/17, 56-500 Sycow

2.DAWMAC. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem transakcji handlowej oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez DAWMAC. (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAWMAC celach marketingowych własnych produktów i usług.

 Państwa dane będą też przez Spółkę profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Spółka przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. DAWMAC. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do transakcji, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym DAWMAC  jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez DAWMAC. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Spółka będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.  

4. DAWMAC przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy) ; imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

5. Przetwarzanie przez DAWMAC wskazanych wyżej w p-cie 4  danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej – sprzedazy towarow I uslug.

6. Przetwarzanie przez DAWMAC  danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

7. Posiadane przez DAWMAC dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez DAWMAC są: pracownicy, współpracownicy DAWMAC , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez  DAWMAC. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 

9. DAWMAC nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

10. DAWMAC  przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). DAWMAC przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez DAWMAC na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez DAWMAC negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez DAWMAC. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, DAWMAC  poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e mail: 

ochronadanych.dawmacpolska@gmail.com

 stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:


„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez DAWMAC, z siedziba w Sycowie moich danych osobowych”.

13 DAWMAC informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez DAWMAC  Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.